Dagsorden og referat for menighedsrådsmøde
Glenstrup præstegård 18.8.2016 kl. 18.30

Formand:
1. Gennemgang af procedurer og praktisk planlægning vedrørende orienterings mødet d. 13.9.2016. i forbindelse med MR valget i november 2016.
Fælles annonce for provstiet i avisen. Opslag på Facebook og A-skilt.
Søren, Ove og Anni orienterer på mødet. Opstilling af liste.Traktement: pizza, øl og vand.

2. Evt. forslag til nyt medlem af MR. efter Ellen.
Punktet drøftet. Pt har ingen meldt positivt ind.
3. Det nye DAP, hvordan kommer vi i gang med at bruge det.
Vi er i gang. Ove administrerer.
4. Kommende møder og kurser.
Er udsendt.
5. Orientering om samarbejsmøde- møde med Lars Hedelund Skjellerup.
Blandt andet en snak om valg.
6. Evt. babysalmesang i Glenstrup kirke fra d. 24.8. og 12 uger frem.
Ideen blev positivt modtaget, men det bliver ikke aktuelt i denne omgang, da Hobro valgte at oprette endnu en hold.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
7. Gennemgang af halvårsraport/budgetopfølgning.
Gennemgået og godkendt
8. Status på tinglyning af jordvarme.
Der afventes svar fra skifteretten.
9. Status på præstegården, kvist mv.
Arbejdet er afsluttet.

Kirkeværge:
10. Ny plæneklipper.
Der er indhentet flere tilbud. Der må påregnes en pris mellem 30.000 - 45.000.Der arbejdes videre med sagen.
Provstiudvalget orienteres ved afslutning af regnskabet.
11. Ny belægning af indkørsel til kirken og graverhus.
Tilbud fra Colas på fast belægning (iberegnet anlæggelse af underlag): 130.000 kr. Der indhendtes flere tilbud. Sættes på budget 2018.
12. Åbning af østvindue i koret.
Idé frafaldet.

Næstformand/kontaktperson:
13. Evaluering af sommerferie afløsning.
Det er gået fint.
13. Betjening følger præsten ordning, hvor langt er vi?
Ordningen er på plads.

Præst/sekretær:
14. Konfirmand aktion, globale fortællere. (pris ca. 1500 kr.)
OK

Arangements udvalg:
15. gennemgang af kommende arrangementer og praktisk planlægning af disse.
a) Frilufts gudstjeneste: 21. aug. kl. 14.00 på kirkegården.
I tilfælde af regn rykker vi ndi kirken med kaffe i våbenhuset.
b) Pilgrimsudsendelse: 4. sep. kl. 10.15 i kirken.
En lokal vandring, delvis sammen med Niels Øsstergaaard.
Suppe undervejs.
c) Valgmøde: 13. sep. kl. 17.00 i konfirmandstuen.
Pizza bestilles under mødet. Ellen køber øl og vand.
d) Høstgudstjeneste: 2. okt. kl. 11.00 i kirken med konfirmandernes medvirken (med eller uden mad?).
Anni bestiller tappas fra Menu. A-skilte. Kirsten bestiller halmballer. Pyntning: lørdag kl. 10.00.
e) Formiddagscafé: 11. okt. kl. 10.00 i konfirmandstuen. Jørgen Husted, "Etik og den personlige frihed". Glenstrup står for det praktiske.
Anni henter rundstykker m.m. Ellen kommer 8.30 og andre lidt senere og dækker bord.
f) Formiddagscafé: 27. okt. kl. 10.00 i konfirmandstuen. Jens-Peter Olesen, "Islam - hvad skal man tro". Skjellerup står for det praktiske.
Anni med fl. dækker bord.
g) Allehelgens gudstjeneste (fælles for pastoratet): 6. nov. kl. 11.00 i Glenstrup kirke (kaffe?)
Med kirkekaffe.

16. Næste møde
Besluttes efter valget.

17. Evt.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd