Dagsorden for menighedsrådsmøde 17. august 2017 kl. 16.30 i Glenstrup præstgård.
Formand
1. Beretning fra landsmødet 2017.
Altid givende at deltage med mulighed for at deltage i mange forskellige arbejdsgrupper. Et af årets temaer var nye valgregler herunder drøftelse af muligheden for at afholde menighedsrådsvalg samtidigt med kommunalvalg.

Kasserer/Præstegårdsudvalg:
Til næste møde sættes et lynkursus i Den digitale arbejdsplads på som punkt.
2. Fremlæggelse og godkendelse af halvårsrapport 2017.
Fremlagt og godkendt
3. Orientering vedrørende bekæmpelse af murbier i præstegården.
Vi er blevet opfordret til at søge 5 % midler til udgiften. Det forventer vi bliver bevilget. Derfor er udgiften taget af budget 2018.Vi har fået to overslag ud fra hvilke der er søgt på det højstlydende beløb for at være dækket ind. Efter forventet bevilling er blevet givet, indhentes to specificerede tilbud.
4. Orientering vedrørende problemer med vand i kælderen i præstegården.
Det ser pt rimeligt ud, men det vedtages at opsætte to radiatorer.

Kirkeværge/Næstformand:
5. Kirkeskib.
En pensioneret kaptain, som laver kirkeskibe, har tilbudt at skænke et sådant til Glenstrup Kirke. Søren arbejder videre med muligheden.

Kontaktperson:
6.Meddelelser fra kontaktperson.
Orientering om: datoer for indberettelse af ferie og særlige fridage (planlagt ferie skal være indberettet senest 6.dec.), kirkesangers kommende friweekends samt gravers deltagelse i brandkursus.

Præst/sekretær:
7. Meddelelser fra Præst/sekretær.
Orientering om kommende konfirmander - et hold bestående af seks pt. Pga. af strukturændringer på Søndre Skole rykkes forberedelsestiden fra 13.25 til 13.50.

Arrangementsudvalg.
8. Det praktiske omkring høstgudstjenesten, og menighedsmødet.
1.okt. kl. 10.00Pyntning om lørdagen efter kl.14.00: Alle medbringer, hvad de kan. Søren organiserer i ugen op til.Mad:Tapas fra Meny (Anni bestiller til 40 og klarer alt andet vedr.maden)Søren, Ove og Anni orienterer ved menighedsmødet.
9. Det praktiske omkring friluftgudstjenesten i præstegårdshaven.
De, der kan, mødes kl. 11.00Gitte bringer kringle og sølvtøj. Anni bager kringle og køber ind til kaffebordet. Ove medbringer trailer.
10. Det praktiske omkring afholdelse af formiddagscafeer.
12. okt.Kjeld Holm: Skjellerup organiserer
1. nov. Anders Laugesen: Glenstrup (Søren organiserer)
11. Billetsalg mv. til julekoncerten.
Sælges lokalt fra 4. - 24. sep. Evt. resterende billetter sælges på Himmerlandsbilletten.
12. Anni vil gerne afholde 2 pilgimsvandringer, en her i efteråret og en til næste forår.
Anni er blevet opfordret til at lave en tur ud i heden. Og påtænker en vandring til kirkeruinen i Karlby. Anni og Kirsten aftaler nærmere.

13. Næste møde og forplejning
10. okt. Anni står for forplejningen.
11. jan. Søren
22. marts Ove
17. maj Gitte
16. aug. Lisbeth
25. okt. Anni

14. Evt. Intet.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd