Referat fra menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 21. marts 2019 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Ove vælger.
"Se nu stiger solen"

Formand:
1. Astrid Klostergaard fratræder pr. 30.4.19, for at gå på pension.
Orientering om det videre forløb.
Fremlæggelse af biskoppens afgørelse ang. det nye firsogns pastorat, Glenstrup-Skjellerup-Sdr-Onsild-Nr.Onsild med Kirsten Møller Larsen som kirkebogsførende sognepræst. Samt fremlæggelse af biskoppens kommentarer til høringssvarene.
2. Årsmøde Nyborg strand.
Hvem deltager?
10.5 - 12.5. 2019. Søren og Anni deltager
3.Studietur lørdagd.25.5.
Distriktsforeningens studietur 2019, går til Mandø og Sibelund krat bla. Hvem deltager. ( Det er også for personale)
Anni, Jan og Eva deltager.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4. Godkendelse af regnskab 2018
Glenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.27982115, Regnskab 2018, Afleveret d. 26-02-2019 14:22
5. placering af likvide midler.
Jutlander Bank
6. Fælles beregningskema/model for moms - regnskab 2018.
Glenstrup Sogns menighedsråd har valgt at anvende det fælles beregningsskema fra Landsforeningen, Kirkeministeriet og provstirevisorene, idet vi henviser til Landsskatterettens afgørelse.
7. Kirkegårdssyn - benyt blanket i DAP.
De gamle protokoller anvendes indtil videre.
8. Budget 2020 - har vi ønsker (anlæg) udover budget?
Ønsker skal fremsættes ved næste møde
9. Kirkens hjemmeside - afregning.
Punktet er udsat til næste møde

Kirkeværge/næstformand.
10. Babysalmesang
Der vedtages et forløb på 8 uger.
11. Indkøb af materialer til babysalmesang.
Vedtaget
12. Orientering om det igangsatte arbejde med QR-koder på de bevaringsværdige gravsten.
Anni og Ole Bagger arbejder videre

Kontaktperson:
13. Orientering fra kontaktperson.
Orientering om ferieindberetning og den nye ferielov.

Præst/sekretær:
14. Orientering fra præst/sekretær.
Ingen

Arrangementsudvalg:
15. Orientering fra arrangementsudvalg.
Ny arrangementslise tidligere gennemgået.

Lokalrådet.
16.Orientering fra lokalråd.
Ann-Mette Elten koncert afholdt med stor succes.
17. Nyt fra koncertudvalg.
Udvalget arbejder videre ang. kommende koncerter.
18. Orientering fra årsmøde
Generalforsamling med bl. a orientering om Aktivitetshuset. Indvielse den 25. maj med underholdning, fællesspisning, mm. Der var en del forslag til aktiviteter i det nye hus.

19. Næste møde, og forplejning.
Næste møde d.6.6.2019 (forplejning Gitte). Starter med kirkesyn kl. 16.00.

20. Evt.
Henvendelse ang. "Fælles forandringer" vedr. arealer ved Glenstrup Sø.
Bemærkninger til tidligere referat ønskes på dagsordenen som punkt 1


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd