Dagsorden til menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 24. oktober 2019 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Anni vælger.
Blandt spurvefjer og blade - fra "100-Samer"

Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra sidste møde.
Ingen kommentarer
2.Konstituering til rådets 1 årige poster.
Formand, næstformand, kirkevæge, kontaktperson og kasserer.
Alle fortsætter på de respektive poster.
3. Nyt lydanlæg i kirken.
Vi har fået et tilbud, som ikke er relevant. Søren arbejder videre.
3. Køb af gran til grandækning
Vi fortsætter med nuværende leverandør indtil der er indhentet nye tilbud.
4. 2 personalesager.
Søren tager kontakt til provsten.
5. Valg 2020.
Procedure og tider. Hvem genopstiller/genopstiller ikke? Evt. nye emner til medlemmer.
Offentligt orienteringsmøde 12. maj.
Opstilling og valg af kandidater 15. september.

6. Evt. samarbejde med Onsild omkring fælles kirkeblad.
Vi er positive overfor et samarbejde.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
7. Godkendelse af regnskab 3. kvartal 2019.
Godkendt
8. Endelig godkendelse af budget 2020.
Glenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.27982115 Budget 2020, Endelig budget afleveret d. 09-10-2019 21:52
9. Godkendelse af revisionsprotokulat vedr. årsregnskab 2018.
Godkendt og underskrevet
10. Præstegården - status på maling af garage, skur mv.
Ove tager kontakt til maleren.
11. Præstegården - Status vedr. omlægning af dræn fra nedløb.
Arbejdet er udført.

Kirkeværge/næstformand:
12.Status på sikring af gravsten.
Der er udsendt breve til 22 gravstedsbrugere. Der er opsat information til øvrige kirkegårdsbrugere på graverbygningen. Kirkegårdens fredede og andre sten vil blive sikret.
13. Kirkegårdsvedtægten.
Se hjemmesiden: se spec. pgf. 29, 31, 32 for valg af område og for betaling.
Relevante paragraffer rettes på hjemmesiden.

Kontaktperson:
14. Orientering fra kontaktperson.
Intet

Præst/sekretær:
15. Orientering fra præst/sekretær.
Godkendt at der medvirker cellist, Gunilla Odsbøl til De Ni Læsninger.

Arrangementsudvalg:
15. Orientering fra arrangementsudvalg.
Der er rundsendt en liste.
16. Babysalmesang.
Babysalmesang er snart slut og hvad så bagefter: Ditte vil gerne tage aldersgruppen efter babyerne en lørdag formiddaG FX Lotte vil forsøge at samle et nyt babyhold onsdag formiddag.
Der etableres et hold fra uge 2 el. 3 ved Lotte Føns. Der tilbydes endvidere et hold for lidt ældre børn.
17. Planlægning af julefrokost.
Indbydelse, borddækning, mad, velkomstdrink, drikkevarer, underholdning/sange, oprydning mv.
Indbydelse: Lisbeth
Borddækning kl. 16.00:Lisbeth,Søren og Anni
Mad fra Madkontoret: Lisbeth
Velkomstdrink og drikkevarer: Ove
Underholdning: Kirsten kontakter Lars mm.
Duge, lys og servietter: Søren
Oprydning: Ove, Lisbeth og Anni


Lokalrådet:
18.Orientering fra lokalråd.
19. Fremtidig samarbejde med lokalrådet af det nye aktivitetshus.
Udkast til samarbejdsaftale
Udkast til samarbejdsaftale: Søren og Lisbeth holder et møde med Flemming.

20. Næste møde.
Datoer for møder i 2020 fastlægges.
30. jan. Søren
19. marts Ove
12.maj
11. juni Gitte
20. august Lisbeth
15. september
22. oktober Anni


21. Evt.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd