Dagsorden og referat fra menighedsrådsmøde 7. marts 2017 kl. 16.30
Formand:
1. Underskrift af vedtægter, regnskabsinstruks og menighedsrådsløftet.
Godkendt og underskrevet
2. Skal MR medlemmer tilbydes abonnement på Kristelig Dagblad?
Ja til 5 abonnementer. Evalueres i forbindelse med budget 2019 3. Hvem kan evt. tænke sig at deltage i et frivillighedskursus Aarhus stift vil udbyde?
Pt har det ingen interesse/relevans
4. Skal vi evt. gå over til at holde konfirmation om lørdagen fra 2020
Spørgsmålet bringes op til førstkommende menighedsmøde, hvorefter der tages beslutning.
5. Hvem har mulighed for/kunne tænke sig at deltage i landsmødet på Nyborg strand. 9. - 11.6. 2017?
Søren deltager

Kasserer/præstegårdsudvalg:
6. Godkendelse af årsregnskab 2016.
Glenstrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 27982115, Regnskab 2016, Afleveret d. 20-02-2017 10:00
7. Diæter for afholdelse af kirke/provstesyn.
Vedtaget
8. Godkendelse af elektronisk indsamling.
Godkendt. Der er oprettet konto og kort på graverens tlf. nr. Regskabsføreren administrerer kontoen
9. Mulighed for spørgeadgang for kassereren på kirkens konti.
Vedtaget.
10. Kursus i DAP - fra april 2017.
Der kommer kurser i brug af DAP'en i løbet af april. Det skal vi være obs. på, hvis vi vil deltage.
11. Oprydnig i af mails i indbakken i DAPèn.
Foretages efter 2 mdr.

Næstformand/kirkeværge:
12. Gardin i koret for at skåne altertæppet mod solen?
Anni undersøger om altertæppet de facto falmer. Hvis ja igangsættes opsætning af gardin.
13. Skal inventaret mærkes nu, hvor vi er vejkirke?
Vedtaget
14. Indkøb af røde salmebøger og børnesalmebøger.
De gamle salmebøger skal destrueres.Der indkøbes 10 børnesalmebøger.
15. Møde med Niels Riis østergaard ang. Forslag til markering af portal og abbeddør, samt åbning af nordvindue.
Søren og Anni aftaler møde med Niels Østergaard med henblik på afklaring af forslaget. Dette vil evt. blive forelagt provsten
16. Køb af gulvvaser til koret.
Vedtaget. Anni og Gitte finder konkrete forslag, som fremlægges på næste møde 17. Sjælesorgnu.dk på på hjemmesiden?
Vedtaget. Anni kontakter Peter

Kontaktperson:
18. Meddelelser fra kontaktperson.
Der er planlagt sommerferie og kommende fridage for kirkesangeren. Ferieplan for graveren er undervejsDer biver lavet apv for graver og kirkesanger den 9. marts

Præst/sekretær:
19. Meddelelser fra præst/sekretær.
Ingen meddelelser

Arrangementsudvalg:
20. meddelelser fra arangementsudvalg.
Lisbeth arbejder videre med en julekoncert arrangeret i fællesskab med Lokalrådet.Efterårets formiddagscaféer er på plads
21.Planlægning af møder i 2017
9. maj 16.30 - forplejning: Gitte
15. august 16.30 - forplejning: Lisbeth
10. okt. 16.30 - forplejning: Anni
Datoerne lægges ud på hjemmesiden

22. Evt. Herunder ref. fra kurser og møder vi har deltaget i siden opstart af det nye MR.
Orientering om pilgrimsvandringOrientering om evt. udsmykning af konfirmandstuenReferater af samtlige kurser, som diverse menighedsrådsmedlemmer har deltaget siden det nye råd tiltrådteGlenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd