Referat af menighedsrådsmøde 10. oktober 2017 kl. 16.30 i Glenstrup præstgård.
Formand:
Fraværende: Ove
1. Valg af kirkeskib.
Det kan ikke afgøres med sikkerhed om kalkmaleriet illustrerer en kogge el. en knarr. MR er enig om at knarren vil tage sig bedst ud æstetisk. Søren kontakter Sten, som vil udfærdige en papir model.
2. Lørdagskonfirmation fra 2020? Et flertal siger ja til lørdagskonfirmation (1. lørdag i maj) under forudsætning af, at der ligeledes er flertals beslutning for ja i Skjellerup. Evalueres på menighedsmøde i 2022.
3. Status på projekt fast bund til kirkedøren mv. Søren arbejder videre med projektet.
4. Skal vi købe slideshow fra Glenstrup kirke til vores hjemmeside?
Vi takker nej.

Kasserer/præstegårdsudvalg: Søren overtog nogle af punkterne.
5. Godkendelse af regnskab pr. 30. september 2017. Godkendt
6. Godkendelse af budget 2018 Kan ikke godkendes, da kommentarer fra tidligere budget ikke er revideret.
7. Afregning for træfældning vedr. råger. Udsættes til næste møde
8. Indkøb af Exel regneark. Formedelst 1700 kr.indkøbes Exel regneark.
9. Status på murbier. Der har været rettet hendvendelse til tre håndværkere. Kun Claus Østergaard kunne påtage sig opgaven indefor tidsrammen: okt. - nov. 2017. Derfor får han opgaven
10. Orientering om besøget fra Bosch i forbindelse med reklameindslag om jordvarmeanlægget i præstegården. Udsættes til næste møde.
11. Rotter og mus i præsteboligen. Der er fortsat problemer, men der arbejdes ihærdigt med sagen. Nedløbsrørerene er sikret.
12.Problemer med vand i kælderen, cisterner ved nedløbsrør og overfladevand fra Glenstrup Søvej og ned i præstegårdshaven.
Faskinerne var tilstoppede. De er nu renset og efterfølgende er der ikke kommet vand i kælderen.Ove har taget kontakt til kommunen ang. hindring af nedstrømning af overfladevand fra vejen.

Kirkeværge/Næstformand:
13. Lidt mere om kirkegårdstaksterne - skal de på hjemmesiden? Anni formulerer henvisningstekst til hjemmesiden
14. Orientering om mærkning af kirkens værdigenstande. Anni undersøger fortsat hensigtsmæssige muligheder.

Kontaktperson:
15. Orientering fra kontaktperson.
16. Medarbejdermøde. Gitte har talt med alle medarbejder. Jan fortsætter som medarbejder repræsentant.Jan har været på brandkursus.Jan har spurgt Gitte om krav til brandmateriel. Der er ingen krav iht. forsikringen.Hvis Jan hjælper i Onsild, modregnes det i Peters afløsertimer.

Arangementsudvalg:
17.Orientering fra arrangementsudvalget. Der arbejdes fortsat med en Lucia-gudstjeneste.Øvrige arrangementer koimmer på mail.
18. Omtale af, at julekoncerten er udsolgt? Det praktiske omkring koncerten. Parkering mv. Søren vil godt være med til at tage sig af parkeringen, hvis det er et ønske fra koncertudvalget.Udvalget står for øvrigt praktisk arbejde.
19. Det praktiske omkring julefrokosten d.1.12.2017 Anni, LIsbeth og Kirsten fordeler opgaverne.Anni bestiller mad.

Præst/sekretær:
20. Orientering fra præst/sekretær. Trykkeriet undersøger nye muligheder for omdeling af kirkeblade.
21. Næste møde og forplejning. 11.01. 2018. Søren står for forplejningen.
22. Evt. Anni:Jan vil godt renovere kirkegårdslågerne.Anni: arbejder videre med renovering af mindesten over præstefrue. Lisbeth: orientering fra Lokalrådet. Bl.a. om opførelsen af et 'Folkehus'. Der er blevet bevilget 1.8 mil. fra GrønordningGlenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd