Dagsorden for menighedsrådsmøde 16. august 2018 kl. 17.00 i Glenstrup præstegård.
Formand:
1. Status på fast bund/el/lys på kirken projekt på kirkegården.
Der mangler grus på asfalten.Der afventes koordinering med et andet projekt. Samlet beløb for det hele bliver 320.000 kr.inkl. moms, hvoraf en del refunderes.
2. Den kommende struktur i provstiet.
Ref. fra mødet mellem "de for små sogne" d. 9.8. Der skal findes en indstilling til biskoppen senest 31.12.2018. Der skal spares ca. 1,5 præstestilling.
3. Køb af brandskab til opbevaring af kirkegårdsbøger mv.
Indkøbet er begrundet i den nye persondatalov. Pris: 8999 kr. plus moms.
4. Ansøgning om tilladelse til at bruge 120000kr. af de frie midler.
Der er givet tilladelse.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
5.Orientering fra kasserer og præstegårdsudvalg.
6. Kvartalsrapport, 2. kvartal 2018
Gennemgået ved Ove. Overskud: 42.000 kr.
7. DAP kursus
6. sep. 16.30 hos Ove.

Kirkeværge/næstformand.
8. Planlægning af høstgudstjeneste/menighedsmøde d. 7.10. bespisning/indhold mv.
Menighedsmøde umiddelbart efter gudstjenesten. Orientering ved formand, kirkeværge og kasserer.
Tapas - Anni bestiller. Drikkevarer - Ove.
Pyntning af kirken: Lørdag kl. 10.00

9. Opmaling af årstal på Barfodsstenen.
Godkendt

Kontaktperson:
10. Orientering fra kontaktperson.
Tilbud om abonnement på arbejdsmiljørådgivning. Ikke relevant.
Graver kan ikke deltage i førstehjælpskursus grundet ferie.


Præst/sekretær:
11. Orientering fra præst/sekretær.
Se punkt 12.
12.Konfirmation 2019.
Konfirmation i Skjellerup lørdag den 4. maj og i Glenstrup 5. maj.

Arrangementsudvalg:
13. Orientering fra Arrangementsudvalg.
Gennemgang af kommende arrangementer.
Kulturskolen tilbyder julekoncert mandag den 17. dec.kl. 17.00-18.00: MR siger ja tak.
Babysalmesang: Hvis det bliver aktuelt, vil MR afholde udgifterne.

14.Orientering fra lokalråd.
Orientering om kommende fælleskoncert. Snak om tilskud/ underskudsgaranti
Næste fælleskoncert bliver 28. feb 2019.
MR giver underskudsgaranti, hvis de andre foreninger gør ditto.

15. Næste møde, og forplejning.
25. okt. 16.30. Anni
  14.. Evt.
Nyt digeskred: Jan reparerer, når han får tid.Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd