Referat fra menighedsrådsmøde i Glenstrup præstegård. 5. september 2019 kl. 16.30.
Vi starter med en sang. Lisbeth vælger.
Vi pløjed og vi såede

Formand:
1.Evt. kommentarer til referat fra sidste møde.
Punkt 4A fra sidste møde ang. Nyindretning af urne og plænegravsteder arbejder Jan, Annni og Søren videre med.
2.Nyt lydanlæg i kirken.
Søren har bedt om at få et tilbud fra Sicom.
3. Alkoholfri altervin. (LMS)
Vedtaget. Indføres fra 1. okt. Omtales på menighedsmøde, liturgi vejledningen og ved gudstjenester.

Kasserer/præstegårdsudvalg:
4. Godkendelse af regnskab 2. kvartal 2019.
Gennemgået og godkendt.
5. Orientering fra budgetsamråd d. 3.9.
Ny budgetprocedure. PU fastsætter rammebeløbet.
6. Mobilpay
Der oprettes ny mobilpay-aftale.
7. Kirkens hjemmeside - afregning.
Der afregnes med 3000 kr årligt.
8. Præstegården - status på maling af garage, skur mv.
Der er indhentet et tilbud fra Hobro Malerfirma:56375,00 inkl. moms.
9. Præstegården - problemer med regnvand sammenfald af faskine i haven mod syd.
Der nedgraves et rør langs muren og røret føres over i skoven. Pris: Ca. 15.000,00 inkl.moms.

Kirkeværge/næstformand.
10. Orientering fra kirkeværge/næstformand
a) Lars´ projekt med dybere sat koralbog - vil veje op hvilken udgave der er mest hensigtsmæssigt.
b) Kalkning og dige

11. Skal vi forære Børnesalmebogen til babysalmesangshjemmene?
Nuværende hold får Børnesalmebogen. Fremover foræres den til dåben sammen med Børnebiblen.

Kontaktperson:
12. Orientering fra kontaktperson.
APV undervejs.

Præst/sekretær:
13. Orientering fra præst/sekretær.
Opgavefordeling i det nye 4 sogns pastorat, afløsning mv.

Arrangementsudvalg:
14. Orientering fra arrangementsudvalg.
Taget til efterretning.
15. Planlægning af det praktiske ved høstgudstjenesten og menighedsmødet d.6.10.
Pyntning af kirken er aftalt til d. 6.10. kl. 9.00.
Bespisning: Gitte bestiller mad og henter. Ove sørger for drikke varer. Anni sørger for engangsservice.

15.Formiddagscafe - Planlægning af det praktiske, indkøb mv.
Anni,Elin og Birthe

Lokalrådet.
16.Orientering fra lokalråd.
Elro-dage 2020: I pinsen
Søens dag søndag den 8. sep.
Julefrokost i Aktivitetshuset

17. Underskudsgaranti for koncerten med Michala Petri og Lars Hannibal.
Ikke aktuelt

18. Næste møde.
Næste møde d. 24.10.2019. Forplejning Anni.
19. Evt.
Ove: Orientering om DAP telefoni


Glenstrup Kirke, Glenstrup Søvej 36, Glenstrup, 8990 Fårup
Copyright © 2018 · Glenstrup menighedsråd